کودتای مخملی در اسفرورین!!

در جریان انتخابات مجلس هشتم در سطح شهرستان تاکستان اختلافاتی بین مهندس رجب و حاج بهمن وجود داشت که این اختلافات  ارگانهای حامی این دو عزیز را نیز بی بهره نگذاشت و نمود این انشقاق و اختلاف در اعضای مرکزی ناظرین  بر انتخابات بخش اسفرورین قابل مشاهده بود که عمدتا طرفدار نماینده وقت بودند. بعد از انتخابات و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نهم  طیف موسوم به «رایحه اسفرورین» با پشتیبانی ... اعضای باسابقه و قدیمی ناظرین شورای نگهبان اسفرورینی را به کناری زده و خود بر مسند ریاست تکیه زدند تا نشان دهند که در این مسند افراد باید کاملا بی طرف باشند!!

شاید این اتفاق در زمان انتخابات ریاست جمهوری -که از قضا کاندیدای مورد حمایت هردو گروه فرد واحدی بود- نمود پیدا نکند ولی شما را بشارت می دهم که انتخابات مجلس نهم صحنه جنگ علنی این عزیزان خواهد بود.

بهر حال مسئولین جهت دلجویی از دوستانی که سالها اعضای ناظر بر انتخابات را در بخش اسفرورین سازماندهی می کردند و همچنین جهت خواباندن سروصدا از این عزیزان به عنوان بازرس و نماینده فرماندار و غیره  استفاده نمودند. ولی کیست که نداند این دوستان از این کودتا دلخور می باشند و آتشی را زیر خاکستر پنهان نموده است.

/ 1 نظر / 3 بازدید